clock ONLINE RESERVEREN phone 0316 - 53 20 41
Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

HCR ‘t Heuveltje, gevestigd aan de St. Jansgildestraat 27 te Beek, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
HCR ‘t Heuveltje, St. Jansgildestraat 27, 7037 CA Beek.

Te bereiken via info@heuveltje.nl of 0316-53 20 41.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
HCR ‘t Heuveltje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Betaalgegevens
- Aankoophistorie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
HCR ‘t Heuveltje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een overeenkomst
- Betalingsverkeer
- Gasttevredenheid
- Verzenden van onze nieuwsbrief; indien u daar toestemming voor gegeven heeft
- Communicatie; om u te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Uitvoering wettelijke plicht; gegevens omtrent onze belastingaangifte

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
HCR ’t Heuveltje heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@heuveltje.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
HCR ‘t Heuveltje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HCR ‘t Heuveltje) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
HCR ’t Heuveltje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden: 
HCR ‘t Heuveltje verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting of een gerechtvaardigd belang. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HCR ‘t Heuveltje blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
HCR ‘t Heuveltje gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

HCR ‘t Heuveltje gebruikt Google Analytics-cookies:
- Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten
- Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
- Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet
- Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google

Analytics-cookies: De website van HCR ‘t Heuveltje maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
HCR ‘t Heuveltje. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@heuveltje.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen deze
gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en na inzage
vernietigen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
HCR ‘t Heuveltje neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@heuveltje.nl.

Camerabeveiliging:
HCR ‘t Heuveltje heeft haar pand voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, gasten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terrein wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. HCR ‘t Heuveltje bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.